dimecres, 21 de febrer de 2018

Pla d'Igualtat a la Fundació Pere Tarrés

El passat 12 de febrer es va constituir la comissió negociadora del proper Pla d’Igualtat de la Fundació Pere Tarrés, està constituida per 4 membres de la part social ( 2 delegades del Comitè de Numància, 1 delegat de Santaló, i 1 delegada de Carolines), i 4 persones  per la part empresarial.
Recordem que totes les empreses de més de 250 treballadors/es estan obligats a tenir un pla d’Igualtat.


Què diu la llei:
La Llei Orgánica 3/2007, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (LOI), estableix el fonament jurídic per intentar eliminar la bretxa existent entre igualtat legal i real.
I és a l'art. 43 on s'estableix que, mitjançant la negociació col·lectiva, es podran establir mesures d'acció positiva per afavorir l'accés de les dones a l'ocupació i a l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en les condicions de treball entre dones i homes.

Fases del pla d’Igualtat:
Diagnòstic: consistirà en una recopilació exhaustiva de dades sobre
la plantilla i sobre les polítiques de personal i ocupació de l'empresa amb la finalitat de identificar quins són els àmbits on s’ha d’actuar.
Programació: decidir  les mesures concretes necessàries per solucionar les manques detectades en relació a cadascuna de les matèries analitzades. (programa d’actuació, calendarització i recursos que s’utilitzaran)
Implantació:  Posar en marxa les mesures concretades.
Seguiment i avaluació

On ens trobem ara: 
Primer de tot s’haurà de tancar el seguiment i avaluar el funcionament del pla d’igualtat que va finalitzar al 2017, per poder començar a repensar el nou Pla Igualtat.

Des de CCOO considerem bàsic un treball profund a la primera fase de diagnòstic, per tal de poder saber quina és la realitat existent dins de l’entitat . Conèixer si existeix bretxa salarial, quina és la proporcionalitat de jornada entre els homes i les dones, el salari en funció a les categories, les mesures de conciliació tant per dones com per homes, la possibilitat real de promoció i de formació a l'entitat, etc...
Per tant, instem a l'empresa a ser el més transparent possible en aquest procés, donant accés a la RLT al màxim de dades per fer un estudi que ens permeti tenir una visió global, per tal de poder incidir en el cas de trobar algun punt feble en la igualtat d’oportunitats per gènere.

Us anirem informant!!


Horaris de la Vaga de dues hores per torn
 •       Pel sector del lleure educatiu i sociocultural serà al matí de 12 a 14h i tarda de 18 a 20h.
 •       Per les Escoles Bressol de 15 a 17h

Participa en les mobilitzacions!
 • Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 • Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
 • Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
 • Manifestacions descentralitzades a la tarda.

dijous, 8 de febrer de 2018

El 8M, ENS PLANTEM!!!

CONTRA LA BRETXA SALARIAL
CONTRAL ELS SALARIS DE MISÈRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

CCOO convoca VAGA LABORAL. 
2h per torn de treball.

Amb aquesta vaga volem aconseguir:

- Increments salarials en tots els convenis. Que pugin més els salaris més baixos.

- Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.

- Feina estable en oposició a l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.

- Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, de les treballadores de la llar.

- Elaboració d’una llei d’igualtat salarial.

 - Augment del poder adquisitiu de les pensions.

- Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació i criança.

- Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere a la feina.

Amb la mobilització, hem de canviar la correlació de forces a les meses de negociació de cada empresa i de cada sector per incrementar els salaris, controlar els temps de treball i desenvolupar plans d’igualtat. Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que situïn les persones al centre de les polítiques i de les accions perquè tothom hi guanyi. 

Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny del 2017), la bretxa salarial a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anual. És a dir que en una jornada laboral de 8 hores les dones treballem gairebé 2 hores sense cobrar-les. En les ocupacions menys qualificades, la bretxa salarial arriba a ser de més del 37%. S’ha de corregir aquesta injustícia! 

Tenim l’oportunitat de fer pujar el sòl salarial de manera que generi moviments a l’alça per a tothom, i estrènyer la franja salarial, repartint millor la riquesa i estimulant una economia de progrés. La precarietat és majoritàriament femenina, i ho és més com més augmenta la desigualtat. Tenim l’oportunitat de crear grans aliances socials per a la justícia i la vida en plenitud. Amb aquestes grans aliances, ha de canviar la correlació de forces davant de les administracions i hem d’aconseguir que s’implementin polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. 

Tenim l’oportunitat de donar més poder econòmic a les dones, cosa que s’ha mostrat estratègica per a la reducció de la pobresa. L’economia ha d’equilibrar els treballs productius, de cura de les persones i dels béns comuns, de cultura, de convivència, de comunicació i transport… Tots els treballs hi han de ser reconeguts amb dignitat i amb drets. Quan els col·lectius que pateixen més desigualtats i injustícies avancen, avança tota la humanitat.


Plataforma Reivindicativa CCOO LLeure educatiu i Sociocultural

Vols saber quines són les propostes de CCOO pel Conveni del Lleure educatiu i Sociocultural?
Capsula 1. #OfensivaCCOO


Capsula 2. #OfensivaCCOO
Capsula 3. #OfensivaCCOO

Capsula 4. #OfensivaCCOO

Conveni 0- 3

Vols saber quines són les propostes de CCOO pel Conveni d'Escoles Bressol de gestió privada?
Capsula 1. #OfensivaCCOO

dilluns, 5 de febrer de 2018

Negociació col·lectiva: sector Escoles Bressol gestió privada

Ara ens toca a nosaltres!


El passat 10 de gener es va reunir, per tercera vegada des de la seva constitució, la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil. Una vegada resolts els problemes de representativitat per part patronal, la negociació hauria d'avançar a un ritme superior al que s'ha portat fins al moment.

En CCOO som conscients de l'esforç titànic que els treballadors i treballadores del sector han realitzat en aquests anys de crisis. És el moment, per tant, d'iniciar la recuperació:
• dels salaris i del poder adquisitiu.
• de l'estabilitat laboral.
• de les condicions de treball.
• de la dignitat d'uns i unes professionals que mai han obviat ni esquivat les seves obligacions amb els infants (malgrat treballar, en moltes ocasions, en condicions molt precàries).

Per tot això en CCOO hem treballat durant els últims mesos en la nostra plataforma reivindicativa, recollint les aportacions que ens ha fet arribar la nostra base afiliativa i delegats/des. Conscients que la unió fa la força, presentarem les nostres propostes a la resta d'organitzacions sindicals per què entre tots, confeccionar la plataforma conjunta del sector.

Algunes de les propostes que plantegem són:


 • Classificació Professional: canviar titulacions per llocs de treball.
 • Recalcul de la jornada anual sobre 212-213 dies del calendari laboral, per tant es demanarà una baixada de jornada anual.
 • Establir un percentatge de la jornada total per a l'activitat fora de l'aula (programació, reunions, informes, ...).
 • Millora del capítol de permisos retribuïts. (Acompanyament de familiars de primer grau a consultes mèdiques, poder assistir a les reunions de tutoria dels fills/es,...).
 • Millora dels articles sobre Salut Laboral: reconèixer malalties professionals específiques del sector, riscos ergonòmics, veu, estrès...
 • Millorar la maternitat; Acumulació de la lactància en dies laborables.
 • Revisió salarial que es recuperi la pèrdua del poder adquisitiu des de 2011.
 • Millorar les condicions de les categories amb salaris més precaris.
 • Recuperar l'antiguitat per triennis com a sistema de progressió salarial al llarg dels anys de servei en l'empresa.

dimarts, 30 de gener de 2018

Ja tenim data per a la constitució de la Mesa Negociadora de Conveni

Continuant amb la línia de mantenir-vos informats del procés de negociació del IV Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural, us comuniquem que, el pròxim 15 de Febrer es constituirà la Mesa Negociadora de Conveni, de la qual en formem part com a Sindicat majoritari i a la que CCOO portarem les propostes que heu aportat mitjançant el formularique us vàrem fer arribar a l'octubre i ja es van explicar en les diferents assemblees que hem fet als diferents territoris.

Els membres proposats per part de CCOO som treballadores de tots els àmbits que regula el conveni, donant així cobertura a les propostes de tots els perfils professionals del sector.

Som delegats i delegades, treballadors/es del Sector.

A mesura que anem avançant en el procés negociador us mantindrem informades, puntualment.

La mesa negociadora està formada per:

la part social  

 • 7 membres de CCOO
 • 6 membres d' UGT
 • 2 membres d' USOC


la part patronal: 

 • ACELLEC
 • La Confederació
 • ACCAC

dimecres, 10 de gener de 2018

Què cal saber si estic malalt o malalta?

En aquests dies de fred que els virus planen al seu gust, fem un petit recordatori de tot aquell que cal saber en el cas que caigueu malaltes o malalts

Baixes mèdiques per Incapacitat Temporal.


S’entén per baixa mèdica per Incapacitat Temporal aquells casos en que el treballador/a agafa la baixa per malaltia comuna o accident no laboral.

En el moment que el facultatiu us dona el paper de la baixa en fa dos còpies. Una és per vosaltres i l’altre per a l’empresa:

Important:

La còpia per a l’empresa s’ha de presentar en el termini màxim de 3 dies naturals.

El termini per comunicar l’alta mèdia és de 24 hores i us haureu d’incorporar en la jornada hàbil següent després de l’alta mèdica.


En el moment de la baixa mèdica, s’estableix quina serà la durada estimada d’aquesta, en funció a la patologia, l’edat i l’activitat laboral.

Si la durada és de menys de 5 dies, el facultatiu emetrà l’alta i la baixa en el mateix moment.

A partir del cinquè dia comencen els comunicats de confirmació. Cada dos comunicats de confirmació hi haurà un informe complementari. Aquest informe que rebrà també la Mútua, només pot facilitar informació sobre aquest procés de baixa mèdica i cap dada de salut més
Important: Us hauràn de donar una còpia del document.

Si es necessita més temps per a la recuperació, del que a priori era la durada estimada, s’ha de demanar que el dia que s’ha fixat com a alta se us faci un nou reconeixement mèdic i, si no s’ha recuperat la capacitat laboral, que el personal facultatiu pugui modificar la durada del procés i emetre un nou comunicat de confirmació.


Recorda:

Conveni del Lleure i Socio-cultural:

 • Tens 30 hores retribuïdes (proporcionals a la teva jornada) per anar a visites mèdiques que t’hagin programat en horari laboral. Per tu, i per qualsevol familiar de primer grau (fills /es – pare / mare)
 • Del primer dia al quinzè de la baixa mèdica has de cobrar el 85% del teu sou. A partir del setzè dia fins el 90 cobres el 100%.
 • Si la baixa és per accident laboral o malaltia comuna amb intervenció quirúrgica que requereixi hospitalització, has de cobrar el 100% del teu sou durant un màxim de 18 mesos.
 • Temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.


Conveni de centres d’asistència i educació infantil:

 • Les hores necessàries per l’assistència a consultori médic de la seguretat social
 • Durant els tres primers mesos, cobrareu el 100%de la retribució salarial mensual del conveni (salari base, CPP i complemet específic). No s’abonarà el complement a les pagues extraordinaries.

dimecres, 3 de gener de 2018

No volíem acabar l'any sense que una de les demandes que un sector de les treballadores de la Fundació Pere Tarrés i més concretament algunes afiliades, portaven reivindicant des de fa més de sis mesos.
I quina és la demanda? 
El compliment del conveni col·lectiu i de l'Estatut dels Treballadors/es.
Més concretament l'article 62 del Conveni Col·lectiu del Lleure “Dietes i desplaçaments” , l'article 48 del Conveni Col·lectiu del Lleure “Jornada Indirecta”, i l'art. 12.4B de ET “Jornades Parcials”

El passat 14 de desembre vam decidir intentar una conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya amb l'entitat per aconseguir el compliment d'aquests drets.


Resultat: Sense Acord.


Emplacem a l'empresa a rectificar, ja que els arguments aportats no són més que una visió del seu personal com a treballadores de gestió subrogada, fomentant la parcialitat del treball com a fórmula per perdre drets laborals i promoure la precarietat.

dimarts, 21 de novembre de 2017

Quins són els drets de les treballadores per votar el 21 de desembre?

CCOO de Catalunya ha editat un full informatiu, en català i castellà, que recull els drets dels treballadors i les treballadores davant les eleccions al Parlament de Catalunya del dijous 21 de desembre.

Al mateix temps, el sindicat s'adhereix a la campanya iniciada per la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) perquè el 21-D sigui considerat no laborable, no recuperable i retribuït, aconseguint així el dret de vot i facilitant la conciliació.

Feu clic per descarregar-vos el full informatiu de CCOO de Catalunya sobre els drets dels treballadors i treballadores davant les eleccions del 21 de desembre 
Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball