dimecres, 15 de febrer de 2012

Resum sobre el que suposa la Reforma Laboral

Companys i Companyes,
Us volem fer arribar un primer resum del que suposa aquesta Reforma Laboral aprovada pel Govern del PP. Amb l'excusa de voler propiciar la recuperació econòmica el govern de la dreta en connivència amb la Patronal a propiciat una retallada dels drets laborals dels treballadors i les treballadores que no ajudarà en res a la recuperació d'ocupació estable o de qualitat.
És important anar agafant cada cop més consciència del que aquesta nova Reforma suposarà en el nostre dia a dia a la feina i començar a pensar com  involucrar-nos en la lluita i la defensa dels nostres llocs de treball. 
Per això us convidem com un primer pas a assistir a la Manifestació del dia 19 convocada per CCOO i UGT i a la Pere Tarrés a fer ús del vostre sindicat i del vostre Comitè d'Empresa. Juntes ho podem tot!
.....

 ACOMIADAMENT MÉS FÀCIL, RÀPID I BARAT

- La majoria dels acomiadaments passaran a ser objectius (per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció) amb una indemnització de 20 dies per any treballat, ja que podran aplicar-se quan l'empresa tingui una caiguda d'ingressos durant tres trimestres consecutius.

- Desapareix l'exigència d'autorització administrativa prèvia per als Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), de manera que ningú comprovarà que la causa al · legada per l'empresa per l'ERO sigui certa, afavorint que els acomiadaments col · lectius siguin fàcils, ràpids i barats (objectius) en no trobar cap trava. Això és un atac directe als sindicats i als Comitès d'Empresa, doncs desapareix la necessitat de la patronal de notificar-los l'ERO.

- Els organismes i empreses del sector públic també podran acollir-se a causes objectives i ERO per acomiadar, com a les empreses privades. Servirà per acomiadaments massius de treballadors públics (estat central, administració autonòmica, ajuntaments, empreses públiques ...). D'aquesta manera s'estén la indefensió i la precarietat laboral a sectors que fins ara gaudien d'una sèrie de drets laborals consolidats. Enfront de la demagògia de la dreta i de la patronal el sector públic compleix una funció de redistribució de bens i serveis que el mercat només pot oferir a costa de més exclusió i desigualtats.

- La indemnització per acomiadament improcedent es redueix per als contractes indefinits de 45 a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats (ara són 42). Afectarà també als contractes anteriors de 45 dies per any (que desapareixen) a partir de la reforma.

- Per facilitar l'acomiadament l'absentisme laboral individual del treballador, encara que estigui justificat, deixa d'estar vinculat a l'establert per al conjunt de la plantilla. Aquesta mesura tindrà una clara incidència en la nostra capacitat com a treballadors i treballadores en conciliar la nostra vida personal amb la laboral, doncs la majoria d'absències laborals estan vinculades amb l'atenció a la família(familiars, fills...) o bé amb la pròpia salut(baixes mèdiques).

CONTRACTES MÉS PRECARIS I AMB MÉS BONIFICACIONS ALS EMPRESARIS

- Es crea un nou contracte indefinit per a les PIMES amb menys de 50 treballadors, amb un període de prova d'un any (per tant amb acomiadament zero en aquest temps) i amb una deducció de 3.000 euros pel primer empleat. L'empresari pot cobrar durant un any el 50% de la prestació de desocupació del treballador que rebria el 25%.

- Els empresaris rebran fins a 3.600 euros per la contractació indefinida dels menors de 30 anys i de fins a 4.500 euros si són aturats de llarga durada.

- Es modifica el contracte a temps parcial per fer-lo compatible amb les hores extres, el que afavorirà el frau en la contractació i la consegüent reducció de cotitzacions a la Seguretat Social (com passarà també amb les dues mesures anteriors).

- Es manté fins a l'edat de 30 anys (es poden tenir 33 quan finalitzi) els contractes de formació i aprenentatge mentre l'atur no baixi del 15% (es preveu que trigarà bastants anys a fer-ho i més amb aquesta reforma).A més es podran encadenar diversos contractes de formació i aprenentatge, bonificats fins amb el l00% de les quotes a la seguretat social i amb un salari que pot ser inferior al SMI (480 euros, a semblança dels "minijobs" alemanys).

- A partir del 31 de desembre no es podran encadenar contractes temporals que superin els 24 mesos (ni falta que farà amb els nous contractes precaris bonificats i l'acomiadament fàcil, ràpid i barat que imposen). D'aquesta manera l'opció més ràpida per a l'empresa serà acomiadar el treballador i iniciar una nova cadena de contractació en obra i servei.

SALARIS RETALLATS A CAPRITX DE L'EMPRESARI

- L'empresari pot rebaixar el salari (i altres "condicions substancials" com horari, jornada ...) al seu capritx per raons de competitivitat (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) amb una simple notificació. El treballador haurà de acceptar-lo o serà acomiadat amb una indemnització de 20 dies anuals i un màxim de nou mensualitats.

- Si la rebaixa salarial afecta més de 30 treballadors o el 10% de la plantilla s'obre un període de consultes, però també podran baixar els salaris al · legant una caiguda de vendes o ingressos de només dos trimestres consecutius, l'existència de pèrdues o la simple previsió que pogui haver-les.

CONVENIS SENSE FORÇA NORMATIVA I DESPENJAMENT DE LES EMPRESES

- Els convenis d'empresa tindran prioritat sobre els provincials o sectorials. En les PIMES, que són la majoria d'empreses (d'elles depèn el 90% de l'ocupació segons la ministra de treball), els treballadors queden completament en mans del patró. En la negociació directa entre el treballador i el patró, el primer sense quasi bé drets i en una situació objectiva d'indefensió, tindrà que acceptar el dictat de les condicions que l'imposi el seu “jefe”.

- La pròrroga màxima dels convenis col · lectius vençuts serà de dos anys, el que posa fi a la "ultra activitat", és a dir, al manteniment dels drets adquirits en convenis anteriors, que es veuran anul · lats. A més quan el conveni venci l'escala salarial pot reduir-se al SMI fins a la signatura del nou conveni d'empresa o sectorial.

- Les empreses amb dificultats podran despenjar-se dels convenis. Si no hi ha acord amb els representants dels treballadors, hi haurà arbitratge obligatori. Això vol dir resoldre pel jutjat el que abans era una negociació col·lectiva entre els representants dels treballadors i l'empresa.

ATURATS TREBALLANT SENSE SALARI I SERVEIS PÚBLICS D'OCUPACIÓ privatitzats

- Els empleats que cobrin la prestació per atur realitzaran serveis d'interès general en benefici de la comunitat, mitjançant convenis de col · col·laboració amb les administracions públiques, és a dir, se'ls s'utilitzarà per cobrir serveis públics que correspondrien a l'Estat. A més s'institucionalitza el treball precari doncs la prestació d'atur és sempre un tant per cent inferior al salari com a treballador contractat. No cal dir que és un atac directe a la línia de flotació de l'Estat del Benestar i els drets dels treballadors/es.

- Les ETT actuaran com agències de col · locació, el que en la pràctica suposa la privatització de l'INEM per la via de desviar la seva activitat cap a elles.

MÚTUES PATRONALS ESDEVINDRAN DECISIVES EN LES BAIXES

- Les mútues de treball, vinculades a la patronal, controlaran i avaluaran la incapacitat temporal dels treballadors. Aquestes mútues actuen segons una lògica mercantil i lligada en últim terme als resultats de l'empresa que les contracta. La Seguretat i la Salut Laborals passen a ser una qüestió de rendiments més que de drets.

FORMACIÓ

- Els treballadors tindran 20 hores de formació anuals pagades per l'empresa i vinculades al lloc de treball. Suposaran milions d'hores i s'estableix la possibilitat que "els centres de formació acreditats executin directament els plans de formació".

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball