dilluns, 28 de gener de 2013

La importància de tenir una Secció Sindical a la Fundació Pere TarrésPotser a aquestes alçades alguna companya del sindicat podria preguntar-se si realment cal fer un article per reafirmar la importància de les seccions sindicals. Encara algú a aquestes alçades, pot tenir dubtes sobre la necessitat de constituir una secció sindical al seu centre de treball?Doncs malauradament la resposta és: SÍ.
Encara hi han treballadores que es plantegen el perquè d'una secció sindical i es pregunten: Quin benefici puc treure de pagar una quota a un sindicat?I més quan ja existeix una representació unitària a través del Comitè d'Empresa que ja defensa els meus drets com a treballadora?. Les raons de la importància de les Seccions Sindicals poden estendre’s des de la importància dels sindicats per defensar els nostres drets davant de l’empresari, obligats com estem a vendre-li la nostra força de treball , fins al fet concret que precisament són els sindicats els que constitueixen aquest Comitè d’Empresa. I si bé aquests dos organismes, Secció i Comitè, comparteixen la mateixa funció de representació del les treballadores davant l’Empresa,ni el seu funcionament ni la seva composició són els mateixos.
La confusió de funcions i composició entre Secció i Comitè, és més comuna del que ens pensem i porta a que els afiliats que volem constituir una Secció Sindical, haguem d'esmerçar un temps considerable de conscienciació de les avantatges d’un i altre organisme de representació. Quines són aquestes diferències?Comencem per la funció de representació.
El Comitè d'Empresa com a òrgan unitari de representació davant de l'Empresa representa el conjunt dels treballadors. És a dir tant dels afiliats com dels no afiliats a un sindicat. Aquest dret atorgat de representació li dona una gran capacitat de negociació davant de l'Empresa. Per això sol ser en aquesta instància on se solen prendre en consideració els temes que afecten el conjunt dels treballadors de l'Empresa o un nombre significatiu dels mateixos (calendari laboral, temporalitat en els contractes, salari, horari laboral,....).
Els membres del Comitè d'Empresa i en concret la seva direcció, poden prendre decisions i negociar amb l'Empresa en nom de les treballadores, en virtut de la legitimitat que els hi concedeix haver sigut escollits democràticament. L'elecció de les delegades del Comitè d'Empresa es fa mitjançant unes eleccions lliures i obertes a la participació del conjunt de treballadores de l’Empresa on es constitueix el Comitè. Els membres del Comitè que surten escollits són delegats del Comitè d’Empresa i actuen precisament a través del mandat delegat del que els ha investit les eleccions sindicals. El seu mandat és ratificat doncs per un procés democràtic del que se'ns desprenen tot un seguit de garanties legals per exercir la seva representació. Les delegades del Comitè escolleixen al seu torn la direcció del Comitè(en el cas de la Fundació Pere Tarrés el President del Comitè i la seva Secretària).
Les decisions que es prenen al si del Comitè d’Empresa només poden ser revocades al si del mateix Comitè o bé posteriorment, mitjançant la convocatòria d’una Assemblea de Treballadores de més d’un terç del conjunt de treballadores de l’Empresa. Encara i així la decisió que hagi pres el Comitè d’Empresa només podrà ser revocada per la majoria reunida en aquella Assemblea.
Per resoldre aquest tipus de situacions i establir una balança de poders en la representació dels treballadors, la Llei estableix que la Secció Sindical té els mateixos drets de representació dels treballadors i interposar conflictes col·lectius a l’Empresa per intermediació dels seus càrrecs en la defensa dels drets sindicals de les seves afiliades. Aquests càrrecs sindicals, al contrari que els delegats del Comitè d'Empresa, són electes per les mateixes afiliades i són responsables(fins al punt de la seva revocabilitat) de la seva actuació davant l’Assemblea d’afiliades d’aquella Secció Sindical. La Secció Sindical doncs és un organisme de democràcia directa i de fet és la primera instància de representació de i per a la treballadora en el seu centre de treball.
A aquest aspecte en la presa de decisions dins del Comitè i de la Secció Sindical, s’ha d’afegir un altre sobre la representació individual de les treballadores. Quan una treballadora vol resoldre un tema concret i individual, l'eina de representació és la Secció Sindical. El Comitè d’Empresa només pot exercir la representació col·lectiva davant l’Empresa.
Pot passar i de fet a la pràctica així succeeix que una treballadora s'adreci al Comitè d’Empresa per un conflicte laboral individual que haurà de ser derivat des del Comitè a la Secció Sindical o al Sindicat de referència de la persona del Comitè que l’hagi atès en la seva consulta individual. La Secció Sindical fa l'assessorament gratuït de les seves afiliades i pot derivar el seu cas, si s'escau, als serveis jurídics del sindicat. També pot reclamar davant l'Empresa amb un seguit de garanties legals que protegeixen el dret de la treballadora a la defensa sindical dels seus drets laborals.
La Secció Sindical és doncs una eina versàtil i que permet a la treballadora exercir els seus drets com a afiliada a un sindicat. És un organisme d'empoderament dels afiliats en aquell centre de treball. Les decisions a la Secció Sindical es prenen de forma assembleària(atenent a les característiques de concentració laboral de l'Empresa i al volum de treballadors), els càrrecs tenen mandat imperatiu i poden ser revocables per decisió dels propis afiliats.
Totes aquestes qüestions no són menors en un moment on la conflictivitat laboral a que ens aboca el context actual està a l'ordre del dia. Moltes patronals estan aprofitant el moment de desconcert que provoca en la gent la crisi, per afegir retallades i precarització a la ja de per si inútil i injusta Reforma Laboral.
A dia d’avui existeix un bloqueig en la negociació de la majoria dels convenis col·lectius de Catalunya, inclòs el nostre del Lleure Educatiu. Bàsicament la patronal, inclosa la Fundació Pere Tarrés, el que demana per firmar el següent Conveni del Lleure és que seguim ajustant-nos el cinturó salarial al costat de la retallada en els nostres drets  laborals. Amb aquest panorama totes les eines de defensa dels nostres drets laborals sumen i els treballadors i les treballadores de la Fundació hem de tenir la voluntat, abans que la necessitat, de voler unes Seccions Sindicals fortes i arrelades en els nostres centres de treball. Fem llavors una crida a engruixir la Secció Sindical de la Fundació Pere Tarrés-Numància i a que totes aquelles treballadores que vulguin fer una Secció Sindical en el seu centre de treball o conèixer les avantatges d'estar afiliades al sindicat, es posin en contacte amb nosaltres. Juntes ho podem tot!Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball