dimecres, 15 de febrer de 2017

CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES SEXUALS. No tots els treballadors estan obligats a presentar-lo a l'empresa.El Certificat Negatiu de Delictes Sexuals és un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Ara bé, què entenem per contacte habitual de menors? L'informe 0401/2015 de L'Agència Espanyola de Protecció de Dades interpreta que per considerar "treball habitual amb menors", cal que el lloc de treball impliqui per la seva pròpia naturalesa i essència, un contacte habitual amb menors, en què els menors siguin els destinataris principals del servei prestat. No cal presentar el certificat en el cas de professions que, tot i tenir un contacte habitual amb el públic en general, entre els quals hi pot haver menors d'edat, no estiguin per la seva naturalesa exclusivament destinades a un públic menor d'edat.

Per tant, tots aquells treballadors i treballadores de la Fundació Pere Tarrés que tenen contacte habitual amb majors d'edat tenen dret a quedar exempts d'entregar aquest Certificat.

Des de la Secció Sindical de la Pere Tarrés de CCOO hem comunicat aquesta informació a l'empresa, i hem requerit que es descrigui un protocol de demanda d'aquest certificat als treballadors, així com que es detalli quines feines n'estan exemptes, tot respectant els drets de les treballadores.

Per la nostra part seguirem treballant per a que s'aconsegueixi regular aquesta qüestió.

    ______________________________________________________________________

En cas de que de que l'empresa t'hagi enviat un nou requeriment per a que entreguis la documentació i no treballes en contacte habitual menors, i vols acollir-te el teu dret, aquest és el model de resposta que hem elaborat per a que el puguis utilitzar.

Bon dia,

Sóc el/la treballador/a ___________, del centre de treball__________.

Comunico a la Fundació Pere Tarrés que acollint-me a l'informe 0401/2015 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que afirma: "No cal presentar el certificat en el cas de professions que, tot i tenir un contacte habitual amb el públic en general, entre els quals hi pot haver menors d'edat, no estiguin per la seva naturalesa exclusivament destinades a un públic menor d'edat." declaro que quedo exclòs del supòsits previstos per la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, que estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

_________________, _________d___________de_________


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball