dijous, 16 de març de 2017

Formació. Quins són els teus drets?

Ja es pot consultar el Pla de Formació Interna 2017, que la Fundació Pere Tarrés ofereix a les seves treballadores i treballadors.

Us informem quins són els vostres drets pel que fa a la formació:

Segons el Real Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, més concretament l'article 23 sobre promoció i formació professional al treball, les treballadores i els treballadors tenen dret:

 

Dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació professional  

 • Qui té el dret a gaudir-lo? Les treballadores i treballadors amb mínim un any d'antiguitat a l'empresa.
 •  Quant dura aquest permís? Són 20 hores anuals que en cas de no ser consumides durant l'any, es podrien acumular durant els següents anys,fins a un període màxim de 5 anys (100 hores de permís en total).
 • Quin tipus de formacions donen dret a aquest permís?Han de ser vinculades a l'activitat de l'empresa. Es important ressaltar que no s'estableix una vinculació directa amb el lloc de feina si no una més amplia: amb l'activitat de l'empresa.
 • Les formacions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals no estan incloses dins d'aquestes 20 hores, ja que són d'obligatori compliment per l'empresa en virtut de la norma legal.
 •  És obligatori que la treballadora/ treballador és beneficiï d'aquest permís retribuït per la formació?Aquest permís constitueix un dret individual de les treballadores, conseqüentment, aquest podrà decidir si desitja exercir-ho o no. En cas que el treballador sol·liciti el permís, l'empresa estarà obligada a concedir-ho.

Permís Indivual de Formació (PIF)
 • Què és un PIF? És el permís retribuït i autoritzat per l'empresa a una treballadora o treballador, para la realització d'un curs, dirigit a l'obtenció d'un títol oficial (títol publicat a un Butlletí Oficial)​. 
 • Requisits que ha de tenir la formació per sol·licitar un PIF:
  • Ha de ser un títol oficial
  • Ha de ser de modalitat presencial
  • No pot estar inclosa dins del Pla de Formació de l'empresa.  
 • Quin és el límit del permís? 200 hores per permís i curs acadèmic o any natural.
 • La formació ha d'estar relacionada amb l'activitat de l'empresa? No necessàriament, pot ser objecte tant de desenvolupament tècnic-professional  com formació professional de la treballadora/ treballador.
 • La denegació d'autorització per part de l'empresa sempre ha d'estar suficientment motivada per raons organitzatives o de producció​ 


  Altres drets:
  • Dret a permisos per concorrir a exàmens oficials que alliberin matèria.
  • Preferència a escollir torn de feina, quan es cursin estudis amb regularitat per l'obtenció d'un títol acadèmic o professional.
  • Adaptació de la jornada ordinària de treball per l'assistència a cursos de formació professional
  • Concessió de permisos oportuns de formació o perfeccionament professional amb reserva del lloc de feina
  • Dret a la formació necessària per l'adaptació a les modificacions en el lloc de feina. Tot això a càrrec de l'empresa,  com a treball efectiu i sense considerar-se crèdit destinat a formació. 
  Per més informació posa't en contacte amb la Secció Sindical de CCOO Fundació Pere Tarrés. 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball