dimecres, 10 de gener de 2018

Què cal saber si estic malalt o malalta?

En aquests dies de fred que els virus planen al seu gust, fem un petit recordatori de tot aquell que cal saber en el cas que caigueu malaltes o malalts

Baixes mèdiques per Incapacitat Temporal.


S’entén per baixa mèdica per Incapacitat Temporal aquells casos en que el treballador/a agafa la baixa per malaltia comuna o accident no laboral.

En el moment que el facultatiu us dona el paper de la baixa en fa dos còpies. Una és per vosaltres i l’altre per a l’empresa:

Important:

La còpia per a l’empresa s’ha de presentar en el termini màxim de 3 dies naturals.

El termini per comunicar l’alta mèdia és de 24 hores i us haureu d’incorporar en la jornada hàbil següent després de l’alta mèdica.


En el moment de la baixa mèdica, s’estableix quina serà la durada estimada d’aquesta, en funció a la patologia, l’edat i l’activitat laboral.

Si la durada és de menys de 5 dies, el facultatiu emetrà l’alta i la baixa en el mateix moment.

A partir del cinquè dia comencen els comunicats de confirmació. Cada dos comunicats de confirmació hi haurà un informe complementari. Aquest informe que rebrà també la Mútua, només pot facilitar informació sobre aquest procés de baixa mèdica i cap dada de salut més
Important: Us hauràn de donar una còpia del document.

Si es necessita més temps per a la recuperació, del que a priori era la durada estimada, s’ha de demanar que el dia que s’ha fixat com a alta se us faci un nou reconeixement mèdic i, si no s’ha recuperat la capacitat laboral, que el personal facultatiu pugui modificar la durada del procés i emetre un nou comunicat de confirmació.


Recorda:

Conveni del Lleure i Socio-cultural:

  • Tens 30 hores retribuïdes (proporcionals a la teva jornada) per anar a visites mèdiques que t’hagin programat en horari laboral. Per tu, i per qualsevol familiar de primer grau (fills /es – pare / mare)
  • Del primer dia al quinzè de la baixa mèdica has de cobrar el 85% del teu sou. A partir del setzè dia fins el 90 cobres el 100%.
  • Si la baixa és per accident laboral o malaltia comuna amb intervenció quirúrgica que requereixi hospitalització, has de cobrar el 100% del teu sou durant un màxim de 18 mesos.
  • Temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.


Conveni de centres d’asistència i educació infantil:

  • Les hores necessàries per l’assistència a consultori médic de la seguretat social
  • Durant els tres primers mesos, cobrareu el 100%de la retribució salarial mensual del conveni (salari base, CPP i complemet específic). No s’abonarà el complement a les pagues extraordinaries.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball