diumenge, 15 de novembre de 2020

CENTRES D’ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL

 

El 13 de novembre es va reunir la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, tal com CCOO havia exigit en l’última reunió, amb l’objectiu d’abordar l’adequació de les taules salarials al Salari Mínim Interprofessional (SMI), segons estableix la disposició final quarta del conveni col·lectiu.

CCOO va presentar una proposta per a les taules generals i les de gestió indirecta, en l’apartat B, que passa per establir un diferencial en el salari base de 150€ sobre l’SMI per a les educadores i de 50€ per al personal d’administració i serveis i les auxiliars de suport.

Així mateix, plantegem a la reunió que aquestes taules salarials han d’actualitzar-se des de l’1 de gener de 2020, data en què va entrar en vigor l’SMI establert per a l’any en curs.

La proposta que ens van fer arribar les organitzacions patronals, d’introduir en el conveni un text que especifiqui que ningú podrà cobrar per sota dels 950€ mensuals (per 14 pagues), representa una autèntica presa de pèl, ja que això és precisament el que regula el Reial decret del SMI per 2020. A més, significaria acceptar l’absorció del complement de desenvolupament i perfeccionament professional (CPP).

CCOO va deixar ben clar que no acceptarà solucions que representin que treballadores amb diferent formació i responsabilitats percebin idèntiques retribucions. El col·lectiu de les educadores ha de ser valorat en la seva justa mesura i això passa necessàriament per establir uns salaris d’acord a les seves capacitats.

La reunió va finalitzar sense cap tipus d’avanç i a després de fixar una nova trobada en els propers dies.

Per uns sous dignes a l’Educació Infantil 0-3!

AMB CCOO LLUITES, AMB CCOO AVANCES
Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball