dijous, 3 de juny de 2021

L’acord de 26 de maig per prorrogar els ERTO serà vigent des de l’1 de juny del 2021 fins al 30 setembre del 2021

 Manté la millora del 70% de la prestació d’atur derivada d’un ERTO

La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70 % de la base reguladora de la persona treballadora, que no veurà disminuïts els seus ingressos al 50 % de la base reguladora una vegada transcorreguts els 6 primers mesos, tal com passava fins al 31 de maig.

Aquest sistema de prestació decreixent era vigent des de la modificació realitzada pel PP al juliol del 2012. Es manté la modificació, que va introduir el III Acord dels ERTO del setembre passat, per mantenir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.

Manté la prestació d’atur derivada d’un ERTO per a les persones treballadores incloses en expedients de regulació temporal o de reducció de jornada que no siguin beneficiàries de prestacions per desocupació.

Es mantenen les millores en la prestació d’atur per a les persones que treballen a temps parcial

Les prestacions per atur reconegudes en l’àmbit dels ERTO d’aquest acord es compatibilitzen amb la realització d’un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, i no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Incorporació efectiva als ERTO i prestació extraordinària per a treballadors i treballadores fixos discontinus

La disposició addicional tercera de l’acord obliga les empreses a incorporar efectivament als ERTO els treballadors i treballadores amb contracte fix discontinu i les persones que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, prenent com a referència el treball efectiu fet entre l’1 de juny i el 30 de setembre del 2019 o, si els contractes són posteriors, el mateix període teòric de crida del 2020.

Es manté la prestació extraordinària de l’article 9 del Reial decret llei 30/2020 per a les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en determinades dates que hagin resultat afectades per un ERTO durant el període teòric d’activitat (el que feia referència fins al 31 de gener ara es considera fins al 30 de setembre del 2021).

Podran percebre també aquesta prestació extraordinària les persones treballadores amb contracte fix discontinu no afectades prèviament per un ERTO que hagin esgotat les prestacions o els subsidis a què tinguessin dret si així ho sol·liciten en un termini de 15 dies.

Aquesta prestació s’abonarà per períodes mensuals i en idèntica quantia que l’última prestació contributiva per desocupació que la persona afectada hagués percebut o, si escau, la quantia mínima de la prestació contributiva.

Es manté el comptador a zero

El comptador a zero continuarà  vigent en els termes previstos en l’article 8.7 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

Les persones treballadores afectades per un ERTO mantindran el comptador a zero si fossin afectades per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o per un altre de basat en qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, o per la finalització d’un contracte temporal amb inici de la relació laboral anterior al primer estat d’alarma. La finalització de la relació laboral ha de produir-se abans de l’1 de gener del 2022 o si s’extingeix el seu contracte temporal abans d’aquesta data.

Salvaguarda de l’ocupació

Aquest V Acord social en defensa de l’ocupació manté els compromisos de salvaguarda adquirits en l’article 5 del Reial decret llei 30/2020.

S’estableixen 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació per a les empreses que s’acullin a un ERTO.

En cas que existís un compromís anterior vigent de manteniment de l’ocupació, l’inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l’ERTO anterior.

Com en l’acord anterior, a les empreses acollides a un ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, excepte per raons de formació, o altres raons objectives i justificades, fins al 30 de setembre del 2021.

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que vulguin acollir-se a un ERTO amb exoneracions fins al 30 de setembre del 2021.

Es manté la impossibilitat d’al·legar les causes que motiven els ERTO per extingir el contracte o acomiadar.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball